یک �روشگاه انگلیسی برچسب «بهترین زمان مصر�» را از روی میوه‌ها و سبزیجات بر می‌دارد

�روشگاه‌های زنجیره‌ای تسکو در انگلیس برچسب حاوی تاریخ «بهترین زمان مصر�» را از روی ۱۱۶ محصول در دسته میوه‌ها و سبزیجات بر می‌دارد تا از دور ریختن غذاها جلوگیری کند. این �روشگاه پیشتر این برچسب را از روی ۷۰ محصول دیگرش نیز برداشته بود.
نتایج یک تحقیق که در ه�ته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که ۶۹٪ درصد از مشتریان این �روشگاه معتقدند که حذ� این برچسب‌ها ایده خوبی بوده است و بیش از ۵۰٪ پاسخگویان نیز گ�ته‌اند حذ� این برچسب‌ها به آن‌ها کمک کرده است که میوه و سبزیجات کمتری را دور بریزند.
میوه و سبزیجات تازه، بر خلا� گوشت و لبنیات، به زودی �اسد نمی‌شوند و تنها ظاهر آن‌ها تغییر می‌کند. بسیاری برچسب «بهترین زمان مصر�» را برای مشتریان سردرگم کننده می‌دانند و معتقدند با گذشت این زمان، بسیاری از مردم ممکن است میوه‌ها و سبزیجات قابل مصر� را دور می‌ریزند.
در حالی که ۷۹۵ میلیون ن�ر در سراسر جهان غذای کا�ی برای زندگی سالم در اختیار ندارند، تنها در انگلستان سالانه بیش از پنج میلیون تن میوه و سبزیجات تازه دور ریخته می‌شود.

مطالب مشابه