پنج د�تر یادداشت

«د�تر یادداشت طلایی» داستان زندگی «آنا وول�» و پنج د�تر یادداشتش است که هر کدام دوره‌ای از زندگی او را روایت می‌کنند؛ د�تر سیاه، که روزهای بودنش در آ�ریقا در جوانی در طول جنگ جهانی و پیش از آن را ثبت کرده‌. د�تر قرمز که به روزهای زندگی سیاسی‌اش‌ برمی‌گردد، و تحلیلی م�صل از حزب کمونیست انگلیس در �اصله‌ی دهه‌های سی و پنجاه را هم در خود دارد که آنا به مرور ازشان روگردان می‌شود. د�تر زرد، که در آن رمانی اتوبیوگرا�یکال می‌نویسد و یکی از روابط طولانی‌مدت و دردناکش را بازنمایی می‌کند، و د�تر آبی که خاطرات شخصی‌اش است و احساسات، خاطرات و رویاهایش را در آن ثبت می‌کند. آنا در نهایت در د�تر طلایی، می‌خواهد تمامی این روایت‌ها و خودهای متکثری که به جا گذاشته را به هم پیوند بزند؛ روایتی که که انگار می‌گوید تنها راه گریز از گذشته، زدن به دل آن است. ما با آنا، نویسنده‌، مادر و �عال سیاسی رادیکال سی‌وچندساله، به سال‌های دهه‌ی پنجاه لندن می‌رویم؛ در روایت‌هایی غیرخطی میان این د�ترها، که ر�ت و برگشت ما به آن‌ها با بخشی به اسم «زنان آزاد» به هم پیوند می‌خورد، با تجربه‌‌اش از کمونیسم و دلزدگی‌های اجتماعی‌اش همراه می‌شویم؛ با مادر بودنش، زندگی جنسی‌اش و �روپاشی‌های روانی‌‌اش.
د�تر طلایی را به راحتی می‌توان یک اثر بزرگ ادبی برشمرد؛ رد پای ادبیات مدرن انگلیسی به خوبی در نظم و ساختار پیچیده‌اش مشهود است. رمانی که ممکن است بیشتر به بلندپروازی‌ای ناممکن بماند تا اثری که به واقع اجرا شده باشد. لسینگ با وسواس و دقتی مثال زدنی همه‌ی جنبه‌های ذهنی و دغدغه‌های شخصیتی که ساخته را می‌کاود؛ مو�قیت‌ها، شکست‌ها، تضادها، خوش‌�کر‌ی‌ها و حماقت‌هایش، عشاق دیوانه و دوستانش، تجربه‌های تنانه‌اش.
رمان در سال Û±Û¹Û¶Û² نوشته شده در آغاز راه موج دوم جنبش زنان، اگرچه لسینگ هرگز صÙ�ت Ù�مینیستی بودن رمان را نپذیرÙ�ت، Ùˆ به‌راستی هم نمی‌توان با این صÙ�ت همه‌ی کتاب Ùˆ پیچیدگی‌هایش را خلاصه کرد، با این حال دÙ�تر طلایی در نهایت تصویری به دست می‌دهد از Ù�ردی Ú©Ù‡ در تمامی ابعاد می‌کوشد Ù�ضایی Ú©Ù‡ در برش گرÙ�ته را پس بزند. در «دÙ�تر یادداشت طلایی» با آنا همراه می‌شویم، نه الزاما با یک «زن»؛ گاهی ممکن است دوستش نداشته باشیم، یا ایده‌هایش – اÙ�کار یک زن سÙ�یدÙ� طبقه‌ی متوسط دگرجنس‌خواه – به‌نظرمان «از مد اÙ�تاده» برسند؛ اما همین‌هاست Ú©Ù‡ دÙ�تر طلایی را به کتابی کلاسیک بدل می‌کند؛ کتاب بیانیه‌ای برای ایده‌های نویسنده نیست، بلکه واکاوی یک شخصیت است، در گوشه گوشه‌ی ذهن Ùˆ زندگی‌اش، در حالی Ú©Ù‡ جریانی از تاریخ Ùˆ اتÙ�اقات از او عبور می‌کنند.

نسخه پی‌دی‌ا� انگلیسی کتاب را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

مطالب مشابه