خاک و خواب


نمایش مشخصات مصط�ی مروج همدانی

خاک ،
خانه ای بی خار و خدشه بود ،
وقتی شیشه ی قلبت ،
با پوتک بی مهری شکسته شد
خاکدان ،
آرامش وص� ناپذیری هدیه کرد
وقتی نمی شد ، خاک خیابانها را از رویت بشویی
خاک تورا ،
زیر سوال نداشتن ها

شاعر:مصط�ی مروج همدانی

مطالب مشابه