شاه: هیچ جامعه‌ای بدون دین قوام ندارد

۶ �روردین  ۱۳۴۲: به گزارش روزنامه اطلاعات، محمدرضاشاه در مراسم سلام نوروزی سال ۱۳۴۲ تاکید کرد «هیچ مذهبی مترقی‌تر از اسلام نیست و هیچ جامعه‌ای بدون دین قوام ندارد.»

او همچنین به «انقلاب س�ید» اشاره کرده و آن را امری ضروری برای جامعه دانست. به گ�ته وی انقلاب س�ید باید از انقلاب بزرگتری که هزینه بیشتری برای جامعه دارد جلوگیری کند.

انقلاب س�ید و اصلاحات ارضی در ایران با جنبش‌های آزادی‌بخش چپ‌گرا در کشورهای «جهان سوم» همزمان بود و همانطور که شاه تاکید می‌کند قرار بود از ات�اقی مشابه در ایران جلوگیری کند.

مطالب مشابه