سردرگمی


نمایش مشخصات بامداد همراه

مثل تحریم شدم ، در به درم ، بیمارم
از غم � مردم خود تا به سحر بیدارم
پشت � دیوار اتاقم ص� � بی حوصلگی ست
از من � گوشه نشین باز چه جای گ�ل�گی ست؟!
من خودم مضطربم ، حال � دلم آشوب است
اصلأ انگار

شاعر:بامداد همراه

مطالب مشابه