دالایی لاما: اروپا برای اروپاییان است، پناهنده‌ها به کشورشان بازگردند

دالایی لاما از رهبران بوداییان جهان که به عنوان سمبل صلح و مدارا شناخته می‌شود در سخنانی در شهر مالمو سوئد، اروپا را تنها برای اروپاییان دانسته و خواهان بازگشت پناهجویان به کشورهایشان شده است.

دالایی لاما در این سخنان با اشاره این‌که کمک کشورهای اروپایی را به پناهجویان اصلی اخلاقی است تأکید کرده است که پناهجویان در نهایت باید به کشورهایشان بازگردند. سخنان دالایی لاما شباهت �راوانی به ایده‌های گروه‌های نئو�اشیست و راست ا�راطی اروپا دارد که خواهان توق� مهاجرت و بازگرداندن پناهجویان به کشورهایشان هستند.

گ�تنی است که این سخنان چند روز پس از درخشش انتخاباتی حزب راست ا�راطی دمکرات‌های سوئدی بر اساس ضدیت با مهاجران بیان شده است.

مطالب مشابه