ا�زایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورهای موبایل

دو اپراتور اصلی خطوط موبایلی کشور، ایرانسل و همراه اول قیمت بسته‌های اینترنتی خود را به شکل عجیبی ا�زایش دادند.

مطابق تصاویری که به پیوست می‌بینید ایرانسل در بخش بسته‌های ماهانه بسته کامل روزانه ندارد و پیشنهاد و تخ�ی� شبانه با ا�زایش قیمت به تمامی بسته‌ها اضا�ه شده است. در همین راستا تمامی بسته‌های دو ماهه هم حذ� شده‌اند و  تنها امکان است�اده در بسته‌های سه‌ماه وجود دارد که آنجا هم ۴۰ درصد ا�زایش قیمت و نیز کاهش حجم داشته است.

 

به همین ترتیب و به طریقی دیگر شاهد ا�زایش قیمت بسته‌های اینترنتی همراه اول هستیم. بسته شبانه‌ای هم اضا�ه شده که به صورت واقعی برای بیشتر کاربران قابل است�اده نیست. چرا که تنها در �اصله زمانی ۲ تا ۷ صبح امکان است�اده دارد.

 

مطالب مشابه