""""برگرد""""


نمایش مشخصات نجمیه مرادی

هر خر مگسی هاله ی شب تاب ندارد
ویرانه ی دل گوهر کمیاب ندارد
گیرم که عسل از دهنی قطره بریزد
هر چاله سرایی عسل ناب ندارد
من منتظرم چهره ی تابان تو بینم
هر کرم شبی تابش مهتاب ندارد
برگرد که

شاعر:نجمیه مرادی

مطالب مشابه