"رها شو"


نمایش مشخصات داریوش عبدالهی فرد

نترس از رهايي ، تنت را رها كن
دلت مبتلا جسم وجان را رها كن
رها كن خودت را ، به آغوش هستي
رها شو و بگذر ، گذشتي ، تو هستي
رها كن تمنا، رها كن ، رها شو
رها در طبيعت ، به صحرا رها شو
درفش رهايي

شاعر:داریوش عبدالهی فرد

مطالب مشابه