"آتش نشان درود" (با ياد آتش نشان هاى فداكار پلاسكو)


نمایش مشخصات داریوش عبدالهی فرد

آتش بدون دود نباشد
چرا سكوت؟
آتش نشان درود
آتش نشاندى و…
رفتى …
سفر بخير
رفتى واوج ريخت
رفتى بزيرِخاك و تلِ بيقرار ها
رفتى كه عشق به انسان
رسد به اوج
رفتى كه
جانِ عشق شود در جهان عزيز

شاعر:داریوش عبدالهی فرد

مطالب مشابه