* * * * ۰ « آفتاب مهربان »


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

« آفتاب مهربان »
////////////////////////
آفتاب مهربان، یارمن است
ماه تابان هم، طرفدارمن است
چون نظر اندازمی، بر مهر و مه
آیه ای از سوی دلدار من است
////////////////////////
بوکانی حیق/

شاعر:سلیمان بوکانی حیق

مطالب مشابه