۳


نمایش مشخصات محمد امین علیپور

از چشم من افتادی
خودت دلسوختهی چه افتادنی

شاعر:محمد امین علیپور

مطالب مشابه