یاقوت ِ روح


نمایش مشخصات مریم ناظمی

روحم
میان نامه هایی
که برای تو نوشته ام
به یاقوت بدل شده است؛
با آن همه حرارت ..
با آن همه فشار..
#مریم_ناظمی

شاعر:مریم ناظمی

مطالب مشابه