گرگ صفتان………..


نمایش مشخصات مجید مولودی

خصم است نبینی تمام گرگ صفتان را
ظلم است باایستی با این همه کفتار ، موزیان را
آنقدر خون سردی که سیاه کرد رگ و بن مرا
جرأت نداری به فاش بگویی باخته اید قافیان

شاعر:مجید مولودی

مطالب مشابه