گاهی!


نمایش مشخصات مهران قرجه داغی

گاهي احساس مي کني با وجود همه چيز،هيچ چيز نداري
گاهي ميان آشناهاي قديمي نشسته‌اي،‌ اما باز هم غريبه اي.
بعضي وقت‌ها مي دانـــــــــي دلت پر است،اما جايي را سراغ نداري
غصـــــــــه‌هـايت

شاعر:مهران قرجه داغی

مطالب مشابه