کوری احساس


نمایش مشخصات مرتضی حاجی اقاجانی

کوری احساس
*************
خنده های من
آبستن دردی است
به بلندای بغض های که بلعیدم
تا
بوی تعفن زخم های ناسورم راکسی نشنود
و تو
به من خندیدی و گفتی
عجب مستانه عربده میکشی ای دیوانه…
اما….
تو
غافل

شاعر:مرتضی حاجی اقاجانی

مطالب مشابه