کوتاه کلاسیک …شب کوتاه


نمایش مشخصات عبدلرسول بلاغی پور

شب چه کوتاه شد
..وماه هم کمتر از یک نور مه
نور مه ازماه باشد،،
، ماه پس جایش کجاست
ماه راگم کرده ایم
با مه پیدا یش کنیم

شاعر:عبدلرسول بلاغی پور

مطالب مشابه