کوتاه واره ها «9»


نمایش مشخصات فرشته عطایی

نه عِفریت ام
نه قدّیس ام
دیروزانی داشته ام
روزهایی که در آن
کسی ندانست؛
زیستم

شاعر:فرشته عطایی

مطالب مشابه