کاش بیایی


نمایش مشخصات اصغراسلامی مشکنانی

عمریست گرفتار توام کاش بیایی
خواهان و خریدار توام کاش بیایی

روز و شب من طی شده با یاد تو جانا
حالا که خریدار توام کاش بیایی

دستم به دعا و زِ رُخم اشک روان است
درمانده و بیمار توام

شاعر:اصغراسلامی مشکنانی

مطالب مشابه