چگونه میتوان خندید


نمایش مشخصات کریم لقمانی

چنان درخلوتم ماندم ،دگر ازکوچه بیزارم
هیاهویش دراین بیغوله شبها کرده بیمارم
یکی عاشق ، یکی دیوانه وآن دیگری مست
که پاچیده همه، آلوده کرده ذهن وافکارم
درخت عاشقی غیرازهوس چیزی نمی

شاعر:کریم لقمانی

مطالب مشابه