چه بلایی دارم


نمایش مشخصات علی جعفری

من دراین عالم امکان خدایی دارم
گرداین چرخ زمان هم صفایی دارم
بر در میکده ها جان بدهم یا ندهم
یار من باش که من هم نوایی دارم
نقش طاووس تودرجان ودلم افتاده
از ازل تابه کرامات چه صلایی دارم
من

شاعر:علی جعفری

مطالب مشابه