چشم خدایی


نمایش مشخصات هادی جاهد

شاعرِ چشمانِ خدایی شده ام باز
ناظرِ دستان دعایی شده ام باز
و تبسم های نگاهت عشق بود
محوِ ایمان و رهایی شده ام

شاعر:هادی جاهد

مطالب مشابه