پول


نمایش مشخصات ودودخواه

کنون بشنوی قصه قند پول
نبودی اگر بسته بند پول
به عمری که خود دانش اندوختی
به قرصی ورق، شد همه گَند پول
چو آتش شدی سوی پروانه ها
همان بال زرین ظفرمند پول
بسی عاشقان مرده در راه علم
یکی

شاعر:ودودخواه

مطالب مشابه