پریده ها


نمایش مشخصات علی رفیعی

می گن تو با همه پرنده بودی
به من رسیدی شدی ماده اهو
یه روزی با خودم غریبه می شم
می شم مثه شما پریده های یابو
علی

شاعر:علی رفیعی

مطالب مشابه