پروای آن دارم که تو با من نگردی آشنا


نمایش مشخصات فرامرز علیوردیخانی

پروای آن دارم که تو با من نگردی آشنا
من مانم و کنج خراب و هجر یار و ربنا
لبهای سرخ یار ما آتش زند اسرار ما
خاکستری بر پا کند رسوا کند هم بر فنا
گل گر نبیند بلبلش زار و پریشان میشود
بلبل تویی هم

شاعر:فرامرز علیوردیخانی

مطالب مشابه