واگویه ها


نمایش مشخصات غلامرضا محمدی

*شوق مادری*
همتی تا فصل شیدایی رسد
شور عشق،آن حس رویایی رسد
ذوق و شوق مادریَت گل کند
انتهای راه تنهایی رسد
بوسه چین از گونه فرزند، خیس
لب به لب امید به فردایی رسد
کم کَمَک جانت به جانش بسته

شاعر:غلامرضا محمدی

مطالب مشابه