هله آغاز کن از خنده که افتاد به شهر


نمایش مشخصات سهراب عرب زاده.سرگشته.

هله آغاز کن از خنده که افتاد به شهر
پیش خود از دل شرمنده که افتاد به شهر
این نظر بازی ما را که جهان فهمیده
پیش چشم تو سرافکنده که افتاد به شهر
مست بودم و نفهمیدم از آن میر شکار
خورد تیر این دل

شاعر:سهراب عرب زاده.سرگشته.

مطالب مشابه