هجمه ی نگاه


نمایش مشخصات کبری حقی

دوباره
سیلی واژه ی آزادی،
صورت شعرهای من
سرخ است .
*********************
سربازها
تب دار ،
درهجمه ی نگاه سرد سربازها

شاعر:کبری حقی

مطالب مشابه