نیست اصلن بین آیات عجیبش فاصله


نمایش مشخصات اله یار خادمیان

خطّ ممتد در میانِ راه ، یعنی تفرقه
نظم هستی را دو گونه ماه ،یعنی تفرقه
واقعیت یا حقیقت ، برکسی پوشیده نیست
رویِ یک پرچم دو تا الله یعنی تفرقه

یک غزل دارم که می باشد ردیفش

شاعر:اله یار خادمیان

مطالب مشابه