نو زاده


نمایش مشخصات محمد سرمدی(سیاوش)

از مرگ برخاستم
آنگاه که بر زندگی نشسته بودی…
آن شب که
خمار آلود و خسته بودی
و بود
در صدف واره ی پلک هایت،
راهی بی انتها…
هزار رد پای خط خورده
گرداگرد مروارید چشمانت…
به طواف،
از

شاعر:محمد سرمدی(سیاوش)

مطالب مشابه