نسیمِ غزل


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

من سلامِ صبحم
تو دعایِ سحری
من مناجاتِ شبِ خاطره ام
تو سفیرِ دلِ یک دریایی
من بلوغِ نفسِ یک آهم
تو بشیرِ دل یک فریادی ؛
و من
همان دشت و بیابانی هستم
که نسیمِ غزلم
تا با هم
در پیوندی
بفرستیم

شاعر:محمدرضا جعفری

مطالب مشابه