نسبت


نمایش مشخصات محمد لالوی

اگر درد مرا بر جان مردم طاقتی باشد
کجای شهر چون من با دلم هم صحبتی باشد؟
هوس کردم که از چشم تو شعری تازه بنویسم
ولی دیدم که باید از تو قدری رقبتی باشد
دو چشمت را به رویم بستی و سر بسته

شاعر:محمد لالوی

مطالب مشابه