ناز و نیاز


نمایش مشخصات نازنین عرفانیان

نازها باید کشید، از چشم های نازِ او
دلبری ها کرده با ما، گیسوان بازِ او
نازِ دلبر پر نیاز است و لبش سیراب گر…
روح مجنون تا ابد پر گشته با آوازِ او
پلک بر هم میزنی دنیا خرابم می کند…
کُشته

شاعر:نازنین عرفانیان

مطالب مشابه