میعاد


نمایش مشخصات امید علی دایم امید

بی دست می آیم
دستهایم را در ازدحام جماعتی جا گذاشته ام ؛
مأیوس و سرگشته و سوگوار
از تشیع تابوت های خالی باز می آمدند
بی پا می آیم
پاهایم را در گذرگاهای زائرانی جا گذاشته ام ؛

شاعر:امید علی دایم امید

مطالب مشابه