میزندم صدا


نمایش مشخصات آیدا بلوردی

صدا میزندم
از دور دستان بی عبور
از سرزمین سکوت
خواب
میبینمت
کسی انگار
میزندم

شاعر:آیدا بلوردی

مطالب مشابه