مکتب خانه


نمایش مشخصات الکس رفیعی

مکتب خانه
این مکتب و آن مکتب
این مطلب وآن مطلب
آن دوره نبود مدرسه هرجا
تا درس بخوانیم
یا خانم باجی دست به کاربود
یا جناب آخوند، مدیر ما بود
*
چوب و فلک و سیلی و اِردنگ
هر روز یه جور و رنگ

شاعر:الکس رفیعی

مطالب مشابه