مست جوانی


نمایش مشخصات هوشمند عزیزی

یاد باد
آن روزگاران یاد باد
بار ها پدر تذکرم داد:
….
چیزی یاد ندارم!!!!
بارها با حکمت و تدبیر
گفت به من از سر تفسیر:
….
چیزی یاد ندارم!!!!
ز سر مهر پدر
گفت شبی
آن پدر پیر:

چیزی یاد

شاعر:هوشمند عزیزی

مطالب مشابه