محراب


نمایش مشخصات نسرین سادات غضنفری خوانساری

بر زمین وآسمان، رنگین شده محراب عشق
شد خموش صدای آن، قدقامت آفتاب عشق
از جفا، عدو شکستی حرمت جانان علی
فزت رب الکعبه اش شد نور او ارباب

شاعر:نسرین سادات غضنفری خوانساری

مطالب مشابه