محتاج


نمایش مشخصات محمد شیرین زاده

و اکنون
چونان ماهی
بیرون افتاده از آب
برای برگشتن به زندگی
محتاج دستان تو ام

شاعر:محمد شیرین زاده

مطالب مشابه