مجنون


نمایش مشخصات مرتضی حاجی اقاجانی

عاشقت گشتم ، بگفتی عاشقان دیوانه اند
عاقبت عاشق شدی ، دیدی خودت دیوانه ای

شاعر:مرتضی حاجی اقاجانی

مطالب مشابه