مترسک


نمایش مشخصات بهرام محمودی

گله از تلخی زمستانم نیست
شوق شیرینی بهار هم!
مترسکی چون مرا
چه تفاوت
بر کلاهش برف بنشیند
یا پرستو؟
(بهرام

شاعر:بهرام محمودی

مطالب مشابه