ماه وشان


نمایش مشخصات مجید بیدل

در سیل بتان ،ماه وشان نور جبین اند
آن زهره و آن مشتری اینان ، زمین اند
معشوق بنالد همه شب در صف اندوه
کین طایفه ی شک زده از اهل یقین اند
کم از غم و چشمان تو و اشک نگفتیم
امواج دل آلوده چه دیریست

شاعر:مجید بیدل

مطالب مشابه