ماندن آب را نمی کند باور


نمایش مشخصات یاسمن جبارپور

جای دندان حرف هایت را
روی مردار خنده ام بنگر
آخرین اشک های دلتنگی است
آب راهی که مانده پشت سر
سوزن لق ریل راه آهن
پای پوسیده ی پل چوبی
ماندنت را درست فهمیدند
غرقِ در ترس و لرز،سرتاسر
یک

شاعر:یاسمن جبارپور

مطالب مشابه