لکه ها


نمایش مشخصات فریبا نوری

.
.
.
صبر کن
امروز بی دماغی

زهر بنوش!
به تندرستی ِ رنج
که زندگی، زخمی طاقت کُش است
و نمی توانستی از قسمت ِ خود سر پیچی
چرا که انتخاب شده بودی
تا از حرکت ، باز داری اش!
وگرنه همه نابود می

شاعر:فریبا نوری

مطالب مشابه