لطف آینه


نمایش مشخصات شادان شهرو بختیاری

.
دردیست درد عشق , اگــــر مُبتـلا شَوی
بایــد مُــــــدام تـب بکُـنی تـــا دَوا شَوی
دانی کُـــدام خـــوابِ تـو تعبیــر می شَود
خوابی کــه یَقّه می کِشَدَت تا که پا شَوی
ای غُنـچه از

شاعر:شادان شهرو بختیاری

مطالب مشابه