لرزه نگار


نمایش مشخصات نوید مظفری

مگر تو کجای جهانم ایستاده ای که تعادل زندگی ام را بر هم زده

شاعر:نوید مظفری

مطالب مشابه