( قلب شکسته )


نمایش مشخصات حسین چرخی (صوفی)

مرا بِقـدرت حق ، مَظانی نیست
………. بِغـیــر قـدرت او، گمـانی نیست
جهان به فعل او پدید آمد ، فاعل!
………بِغیر قلبِ شکسته در،مکانی نیست
ح چرخی

شاعر:حسین چرخی (صوفی)

مطالب مشابه