قسم خورده بودی


نمایش مشخصات قمرالزمان درخشان

قسم خورده بودی
تو کز روز اول ، قسم خورده بودی
به عشقی الهی ، مرا می ستودی
میخواستی همیشه ، کنارتو با شم
برایم پیا پی غزل ، خوانده بودی
چه شد نا گهانی ، دل ا ز من بریدی
به روح و

شاعر:قمرالزمان درخشان

مطالب مشابه