قاضی ..رشوه ..تحریم .،


نمایش مشخصات عبدلرسول بلاغی پور

آمریکا درادعا
گویی خدایی
بازهم تحریم کردی
درک ،،، این
بوق ترحیم است اندرپیکر خود
من جنگ با تحریم را..یک جا بدبدم
اکنون خودت را در جهان ترحیم کردی .
………
قاضی کجاست تا که عدالت رقم زند
وقتی

شاعر:عبدلرسول بلاغی پور

مطالب مشابه