#فقط_چند_ثانیه_خواب


نمایش مشخصات عاطفه مشرفی زاده

#شورش
هنوز در بلندای کوه بودم ..
نهیب زمان بود..
آنسان که من،
عصیانگر و یک نفس،
همچون خونی که در رگی می دود،
آتشفشانی رامی جستم تا در آغوشش شتابم..
نه ابراهیم وار،
که ققنوسی شوم زاییده ی

شاعر:عاطفه مشرفی زاده

مطالب مشابه